Algemene Voorwaarden logboekapp.nl

Definities

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

 1. "je", "jij", "jou" of "jouw": de Gebruiker van de applicatie.
 2. "we", "wij", "ons" of "onze", "Website": logboekapp.nl.
 3. "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
 4. "Applicatie": Logboekapp (waaronder begrepen alle bijwerkingen en updates van Logboekapp).
 5. "Gebruiker", "Gebruikers": de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website.
 6. "Dienst", "Dienstverlening", "Diensten": de dienstverlening die door logboekapp.nl wordt aangeboden door middel van de Website.
 7. "Account": de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 8. "Overeenkomst": de overeenkomst tussen logboekapp.nl en Gebruiker met betrekking tot de Dienst.

Indien logboekapp.nl deze Algemene Voorwaarden al meerdere keren aan een Gebruiker ter hand heeft gesteld of anderszins kenbaar gemaakt, is er sprake van een bestendige relatie. logboekapp.nl hoeft dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van logboekapp.nl dient de Gebruiker een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

Om gebruik te kunnen maken van het Account moet de Gebruiker een wachtwoord aanmaken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Account en vrijwaart logboekapp.nl voor iedere aanspraak van derden betreffende schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van zijn Account.

Dienstverlening van logboekapp.nl

 1. logboekapp.nl biedt via de Website een platform waarop Personen een logboek kunnen bijhouden, delen en exporteren.
 2. logboekapp.nl heeft slechts een faciliterende rol en is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij het maken of updaten daarvan door een Gebruiker met betrekking tot de totstandkoming of de inhoud van een logboek.
 3. logboekapp.nl heeft steeds het recht (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen of te beëindigen.
 4. logboekapp.nl heeft de inhoud van de Website met zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot logboeken is echter afkomstig van Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 5. logboekapp.nl is op geen enkele verantwoordelijk voor de inhoud van een logboek, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers.
 6. logboekapp.nl is dan ook niet verantwoordelijkheid voor het al dan niet voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers.
 7. logboekapp.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie aan te passen of in te korten.
 8. logboekapp.nl heeft tevens het recht logboeken te weigeren of te verwijderen van de Website, indien deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 9. logboekapp.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. logboekapp.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid.
 10. logboekapp.nl garandeert niet dat:

  1. De informatie op de Website altijd juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede wordt verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie.
  2. De Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, acties van hackers of fouten en gebreken en dat eventuele gebreken kunnen worden verholpen.
  3. Derden de Website en/of de systemen van logboekapp.nl niet onrechtmatig zullen gebruiken.

 11. logboekapp.nl mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang beperken indien dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enige aanspraak op schadevergoeding jegens logboekapp.nl ontstaat.

Prijzen en tarieven

 1. Het aanmaken van een Account en het plaatsen van logboek is kosteloos voor Gebruikers.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is het aanmaken van een Account en het delen van een logboek eveneens kosteloos.
 3. logboekapp.nl houdt zich echter het recht voor om op enig moment aan Gebruikers een vergoeding te vragen voor de door haar verleende Diensten.

Verplichtichingen van Gebruikers

 1. De Gebruiker zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist, actueel en volledig is en vrijwaart logboekapp.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. De Gebruiker zal geen logboeken plaatsen met een inhoud of ten behoeve van doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en ongevraagde berichten aan andere Gebruikers.

Het is de Gebruiker verboden:

 1. Zich te gedragen in strijd met de 'netiquette'.
 2. Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden.
 3. Informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving.
 4. Zich bezig te houden met 'hacking', waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden.
 5. Reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als 'spamming'.
 6. Via de dienstverlening van logboekapp.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van logboekapp.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde 'pirated' software, 'hacker'-programma's, -archieven of 'warez'-sites.
 7. Zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
 8. Informatie die door middel van de Website door de Gebruiker wordt verkregen mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt, namelijk het bijhouden van een logboek. Het is niet toegestaan om informatie (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk ander doel dan ook.
 9. Indien de Gebruiker in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde, verbeurt hij - zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist - een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van logboekapp.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen, waaronder het niet langer toelaten tot de Diensten van logboekapp.nl of volledige vergoeding van geleden schade te eisen.

Vertrouwelijke informatie

 1. logboekapp.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten, de Overeenkomst en aanverwante activiteiten, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. logboekapp.nl spant zich naar behoren in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
 3. logboekapp.nl is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van gegevens - al dan niet door hackers.
 4. Partijen (Logboekapp en Gebruikers en Gebruikers onderling) verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of opdracht.
 5. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 6. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 7. Het is logboekapp.nl te allen tijde toegestaan te publiceren over de Diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de Gebruikers gewaarborgd blijft of de Gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven aan logboekapp.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan logboekapp.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van de informatie die door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van logboek.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van logboekapp.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken met uitzondering van een geëxporteerd logboek.
 3. Je bent ermee bekend en erkent dat de applicatie informatie bevat waar logboekapp.nl eigenaar van is, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en know-how, inclusief maar niet beperkt tot de rechten zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet 1995, de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, de Wet op de naburige rechten, de Topografiewet, de Databankenwet en de regelgeving die met genoemde wetten samenhangt.

Uitsluiting

logboekapp.nl behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website door onder meer hun Account te blokkeren of te verwijderen, indien de Gebruiker:

 1. Op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 3. In strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. De makers van logboekapp.nl of andere Gebruikers onheus bejegent d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik e.d.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en logboekapp.nl is Nederlands recht van toepassing. Je zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

Garantie

Je bent ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt. De zin en kwaliteit van de applicatie hangt af van het juiste gebruik ervan door jou en de overige gebruikers. Wij hebben hier geen invloed op. We geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie.

We zijn niet verplicht de applicatie te updaten of bij te houden. We geven geen garantie op de juistheid vanmiddels de applicatie gedane meldingen. Geen enkele mondeling of geschreven bericht van ons kan een garantie doen ontstaan.

Cookies

Om onze service te optimaliseren maken wij gebruik van cookies op deze website. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, Google Analytics is een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van de zogenoemde 'cookies'.Een cookie is een tekstbestandje die op uw computer geplaatst wordt om deze website te helpen analyseren hoe u deze site gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over hoe u deze website gebruikt wordt overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie gebruiken om bij te houden hou u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan een third-party verschaffen als Google hier wettelijk toe verplicht wordt of als de third-party’s de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Om het gebruik van cookies te weigeren gaat u naar de voorkeurinstellingen vaan uw webbrowser. Als u uw voorkeurinstellingen wijzigt kan het zo zijn dat u niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website en applicatie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Overige

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is.

Naast deze algemene voorwaarden bent u ook bekend en akkoord met het privacystatement van logboekapp.nl.